Spørsmål og svar om kundeutbytte

Spørsmål: Hvorfor ønsker Sandnes Sparebank å dele ut noe av bankens overskudd i form av kundeutbytte?

Svar: For å ta godt vare på kundene – gi dem noe tilbake.

 

Spørsmål: Når blir utbyttet utbetalt?

Svar: Vi jobber for å kunne dele ut utbytte for 2017. Dvs at de som har vært kunder i 2017 vil kunne få utbytte. Det er bankens Forstanderskap som bestemmer fordelingen av bankens overskudd. De bestemmer dette den 21. mars. Da skal de godkjenne bankens regnskap for 2017 og fordele bankens overskudd.

Spørsmål: Hvilke kunder vil motta utbytte?

Svar: Alle kunder kan motta kundeutbytte, dvs personkunder, bedriftskunder eller lag og foreninger med innskudd og/eller utlån inntil kr 2.000.000. Det skilles ikke på innskuddstype eller lånetype, men fond og forsikringer er ikke med i beregningsgrunnlaget.

 

Spørsmål: Hvorfor har dere satt kr 2 millioner som grense?

Svar: Vi ønsker at utbytte skal komme flest mulig kunder til gode.

 

Spørsmål: Hvordan regnes kundeutbyttet ut?

Svar: Utbyttet er basert på daglig saldo* gjennom siste kalenderår fra og med 2017 og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + utlån på inntil 2 millioner, altså for inntil 4 millioner kroner, som er maksimum beregningsgrunnlag for både innskudd og lån. (*Dette beregnes på samme måte som for renter.)


Spørsmål: Hvor mye kan en motta i kundeutbytte?

Svar: Utbyttet er avhengig av bankens overskudd og hvor mye som blir avsatt til utbytte. Utbytte blir fordelt etter eierbrøken mellom samfunnskapital og egenkapitalbevis eierne. Beløpet vil variere fra år til år. Hvor stort beløpet vil blir må vi komme tilbake til.

 

Spørsmål: Hva hvis en blir kunde midt i året?

Svar: Du har rett på kundeutbytte for de månedene du har vært kunde.

 


Spørsmål: Betyr dette at det vil bli delt ut en mindre andel i form av gaver til allmennyttige formål?

Svar: Vi skal ikke slutte å dele ut gaver. Det er viktig at bankens overskudd gir rom for utbetaling av gaver til allmennyttige formål, noe som er en viktig del av sparebankens idegrunnlag.

 


Spørsmål: Hvordan behandler dere for eksempel en lånekunde som har medlåntakere?

Svar: Når samboere/ektefeller har lån sammen, får hovedlåntaker utbetalt kundeutbytte.

 


Spørsmål: Hva skjer hvis banken leverer et dårlig resultat?

Svar: Utbetaling av utbytte er avhengig av bankens overskudd. Dersom banken leverer et dårlig resultat, blir det ikke utbyttebetaling.

 

 

Spørsmål: Vil kundeutbytte påvirke utbytte til EK bevis-eierne?

Svar: Nei. Forstanderskapet vedtar årlig utbytte som skal fordeles etter eierbrøken mellom ek-bevis eierne og samfunnskapitalen. Størrelsen på kundeutbyttet blir gjort innenfor rammene av samfunnskapitalen. Kundeutbytte gjør det lettere å holde eierbrøken konstant og dermed unngå utvanning av EK beviseierne på bekostning av samfunnskapitalen.