Innhold

Samle dine fond og aksjer hos oss

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen vedtatt å innføre en såkalt «aksjesparekonto» for privatpersoner. Det er ventet at ordningen trer i kraft i september. Flere fordeler med den nye aksjesparekontoen. Bli varslet med det samme den er tilgjengelig for deg.

Utsatt skatt på gevinst
Med en aksjesparekonto samler du alle dine børsnoterte aksjer og aksjefond på ett sted. Kontoen har én stor fordel: Du kan selge aksjene/aksjefondene dine med gevinst, og reinvestere hele beløpet – uten å utløse skatt.
– Du skatter ikke av gevinsten før du velger å ta pengene ut av selve aksjesparekontoen, forklarer markedsdirektør Karl Otto Gulseth i Eika Kapitalforvaltning, og kommer med et eksempel:

– La oss si at du investerer 100.000 kroner i et fond, og at verdien har økt med 50.000 kroner. Disse pengene vil du nå reinvestere. Med en aksjesparekonto kan du flytte hele beløpet på 150.000 kroner over i et nytt fond, uten å skatte 29,76 prosent av gevinsten din først.

Om du allerede sparer i fond og har en beholdning som har steget i verdi, er det viktig at du flytter denne over til aksjesparekontoen når regelverket er på plass.

– I 2017 vil det være en overgangsordning (også populært kalt amnesti) som gjør at du kan overføre aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto uten å realisere skatt først. Har du derimot et urealisert tap på din beholdning, bør du vente til 2018 med å overføre dette for å sikre deg skattemessig fradrag for tapet, forklarer Gulseth.

Ikke for «rike folk i blå dress»
Ordningen gjør det mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, og kommer til å øke folk flest sitt eierskap i norsk næringsliv – noe som er akkurat det regjeringen ønsker.

– Det blir enklere for nordmenn å ta del i verdiskapningen som skjer i norske bedrifter. I dag eies mye av utenlandske investorer. Når selskaper som Norwegian gjør det bra, er det fint om noen av kakestykkene blir igjen i Norge, mener Gulseth.

Blant nordmenn er det kun 25 prosent som sparer i aksjefond, noe som er betydelig færre enn både Danmark og Sverige.

– I Norge har selve ordet aksjer fått en litt negativ klang, og forbindes av mange med «rike folk i blå dress». Det er veldig synd og veldig feil, sier Gulseth og avslutter:

– Det er heller «treige og trygge penger». Historisk sett gir fondssparing høyere avkastning enn banksparing for de som har lang sparehorisont. Med innføringen av aksjesparekonto vil flere nyte godt av det. En aksjesparekonto passer utmerket til for eksempel sparing til pensjon, sier Gulseth.

Spørsmål og svar om Aksjesparekonto

Hva er en aksjesparekonto?
Med en aksjesparekonto kan du samle alle dine aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted. På en aksjesparekonto kan du bytte mellom ulike aksjefond og aksjer uten å skatte av gevinsten. Det er først når du har tatt ut mer penger av aksjesparekontoen enn du har satt inn, at du må betale skatt.

Hvorfor kommer aksjesparekonto nå?
Regjeringens formål er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, for på den måten øke privatpersoners eierskap i norsk næringsliv. Det gjør at nordmenn i større grad enn i dag kan ta del i den verdiskapningen som skjer i norsk næringsliv.

Hva kan inngå i kontoen?
Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Hva betyr aksjesparekonto for meg?
Innføringen av aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og fond – en sparemetode som historisk sett gir høyere avkastning enn banksparing for de som har lang horisont på sin sparing.

Jeg sparer i fond fra før – bør jeg flytte beholdningen over til en aksjesparekonto?
Det kommer an på om du har urealisert tap eller urealisert gevinst i beholdningen din.

Ja: Hvis du har gevinst på din beholdning bør du flytte over til en aksjesparekonto i løpet av 2017. Dette fordi du i en overgangsperiode som varer ut 2017 kan flytte alle aksje- og aksjefondsbeholdninger med urealiserte gevinster over i aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt.

Nei: Har du urealisert tap på din beholdning, bør du vente med å flytte den til 2018. Fra og med 2018 får du skattemessig fradrag for tap når du flytter beholdningen over til en aksjesparekonto. Et slikt fradrag for tap får du ikke i 2017.

Hvordan utløses skatt og fradrag?
Når du overfører aksjer/andeler til eller fra aksjesparekontoen anses det som realisasjon og utløser skatt eller fradrag. Unntaket er en overgangsperiode som varer ut 2017, hvor du kan overføre aksjer og fond til aksjesparekontoen uten beskatning.

Gevinst og tap beregnes med utgangspunkt i markedsverdien på overføringstidspunktet. Eventuelt utbytte på investeringene dine vil bli skattlagt løpende.

Når du har tatt ut mer enn du har skutt inn på kontoen, skattlegges det overskytende som aksjeinntekt med fradrag for skjerming og vil deretter oppjusteres med en faktor på 1,24. Aksjeinntekten legges så til alminnelig inntekt som skattlegges med 24 %. For eksempel: Et uttak på 100 kroner (etter skjerming) oppjusteres 1,24 = 124 kroner. Dette beskattes deretter med 24 %. Reell skattebelastning blir dermed 29,76 % (tallene gjelder for 2017).

Når kan jeg få aksjesparekonto?
Regjeringen vedtok innføringen 21. juni og Aksjesparekonto vil bli tilgjengelig for deg fra 1. september. Løsningen blir gratis for alle kunder og skal blant annet inkludere:
  • Konto for kontanter
  • Skatterapportering
  • Digital løsning på mobil og PC
  • Kjøp og salg digitalt