Vi trenger oppdatert kundeerklæring

Vi trenger oppdatert kundeerklæring

 

Finansnæringen er pålagt blant annet å forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig for at vi skal kjenne våre kunder godt nok. Dette  gjør også at vi bedre kan beskytte deg mot ulike former for økonomisk kriminalitet. For at vi skal ha oppdatert informasjon om våre bedriftskunder, må alle besvare en kundeerklæring.

 

 


Spørsmål og svar

 

Hvordan?

– For å sikre at informasjonen vi har om våre bedriftskunder er oppdatert, vil vi med jevne mellomrom be bedrifter om å besvare noen spørsmål. Noen av spørsmålene kan oppleves som uvanlige. For eksempel hvor stor kontantomsetning bedriften har, eller om man planlegger å sende eller motta store beløp over landegrensene. Spørsmålene er samlet i et dokument som heter kundeerklæring.

 

Hvem gjelder dette?

– Alle nye og eksisterende kunder må besvare kundeerklæring med jevne mellomrom. Vi vil ta kontakt direkte med de kundene det gjelder. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt får melding fra oss.

 

Må jeg svare på dette?

– Ja. Banker er pålagt å innhente denne informasjonen. Dersom du ikke svarer på spørsmålene, vil det dessverre medføre at vi må sperre tilgangen til bedriftens kontoer.

 

Hvor lang tid tar det å besvare spørsmålene?

– Vi antar at du vil bruke 5-10 minutter på besvarelsen.

 

Hvor raskt må jeg besvare spørsmålene?

– Vi ber om at du besvarer spørsmålene så raskt som mulig.

 

Hvordan kan jeg besvare spørsmålene?

Daglig leder eller styrets leder i henhold til firmaattest kan signere kundeerklæringen i bankens elektroniske signeringsrom med Bank-ID. Link til dette er: https://sandnes-sparebank.no/signer-dokumenter Du finner kundeerklæringen under Mine dokumenter.

Dersom bedriften ikke har registrert daglig leder eller styreleder i Brønnøysundregistrene, kan kundeerklæringen dessverre ikke fylles ut elektronisk. Vi ber deg i så fall ta kontakt med oss på ahvbm@sandnes-sparebank.no for å få skjemaet til manuell utfylling.

 

Hva trenger jeg for å besvare spørsmålene i kundeerklæringen?

•           Bedriftens årlige omsetning  

•           Dersom bedriften har kontantomsetning, må antatt årlig beløp og antall innbetalinger estimeres, og årsak til kontantomsetning oppgis.

•           Dersom bedriften overfører mer enn kr 300 000 NOK til/fra utlandet , må det oppgis antatt årlig beløp, antall transaksjoner og til hvilke land.

•           Hvem som er eventuelle reelle rettighetshavere (se definisjon nedenfor)

For eventuelle reelle rettighetshavere må følgende oppgis:

  • Fødselsnummer eller d -nummer (dersom personen ikke har dette kan fødselsdato oppgis)
  • Navn og adresse
  • Hvorvidt reelle rettighetshavere er, eller har vært, en politisk eksponert person (se definisjon nedenfor)
  • Dersom reelle rettighetshavere har skatteplikt til utlandet må det oppgis skattenummer (TIN).

 

Definisjoner på ord og uttrykk i kundeerklæringen

Reell rettighetshaver

Reell rettighetshaver er en fysisk person (ikke selskap) som alene eller sammen med nære familiemedlemmer:

1. eier mer enn 25 % av eierandelene i kunden

2. på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i kunden

3. har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av kundens styremedlemmer eller tilsvarende

4. på grunn av avtale med eiere eller kunden, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med pkt 1, 2 og 3

5. på annen måte utøver kontroll over kunden

 

Passive inntekter/passiv formue

Passiv inntekt er typisk renter, utbytte og andre kapitalinntekter. Det kan også være leieinntekter, royalties, utbetalinger fra livsforsikringer, enkelte inntekter fra andre forsikringer , overskudd fra sal av eiendeler/aktiva som fører til passiv inntjening, valutagevinst og gevinst fra derivater. Leieinntekter som kommer fra aktivt arbeid gjennom ansatte (for eksempel enheten har ansatte) anses generelt ikke som passiv inntekt.

 

Politisk eksponert person

Politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt, en stilling eller et verv som:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister

2. medlem av nasjonalforsamlingen,

3. medlem av styrende organ i politisk parti,

4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes,

5. medlem av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank,

6. ambassadør, chargé d´affaires eller militær offiser av høyere rang

7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak

8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

 

-Nært familiemedlem

Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrerte partner eller samboer.

-Kjent medarbeider

1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person

2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person

3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person

 

Kontohaver

Enhver person som er registrert eller identifisert som eier eller som har råderett over en finansiell konto, eller andre finansielle produkter hos et finansforetak.

 

CRS

CRS er forkortelsen for «Common Reporting Standard» fastsatt av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), som er internasjonalt rammeverk for utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i de respektive land. En offisiell liste over land som har tiltrådt CRS er publisert på OECDs hjemmeside:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/ under «List of CRS MCAA signatories».

 

FATCA

FATCA er forkortelsen for «Foreign Account Tax Compliance Act» som er en amerikansk lovgivning som tar sikte på å identifisere amerikanske personer eller virksomheter som har finansielle eiendeler utenfor USA.

 

Skattemessig hjemmehørende

Du regnes som skattemessig hjemmehørende i de land der du har skattemessige forpliktelser etter det relevante landets interne rett. Du kan være skattemessig hjemmehørende i flere land. Du er skattemessig hjemmehørende i USA dersom du har gyldig oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Dersom du har spørsmål til hvor du er skattemessig hjemmehørende, kontakt en skatterådgiver eller et lokalt skattekontor.

 

Amerikansk statsborger

Er du amerikansk statsborger er du skattemessig hjemmehørende i USA (inklusive personer med dobbelt statsborgerskap). Er du født i USA er du amerikansk statsborger med mindre du aktivt har frasagt deg statsborgerskapet.

 

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)

TIN (Tax Identification Number eller tilsvarende) er et unikt nummer som både personer og bedrifter får tildelt av skattemyndighetene for identifisering. Ikke alle land utsteder TIN, men har andre former for nummer til identifisering. For personer er TIN vanligvis deres personnummer. Mer detaljert informasjon om respektive lands TIN kan finnes på OECDs hjemmesider.

 

Spørsmål?  

– Kontakt oss gjerne på ahvbm@sandnes-sparebank.no