Sparing og pensjon

Dette er vår pensjonsordning

I samarbeid med Gjensidige tilbyr Sandnes Sparebank innskuddspensjon, som på en enkel måte ivaretar både den ansatte og bedriftens behov.

En god pensjonsordning er en viktig investering for fremtiden. Her er informasjon både for arbeidsgiver og de ansatte. Ta kontakt med oss dersom dere trenger noen gode råd.

Innskuddspensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at alle bedrifter med mer enn to ansatte skal ha egen tjenestepensjonsordning. Innskuddspensjon er den enkleste formen for en slik ordning. Loven sier at bedriften minimum må sette av to prosent av de ansattes lønn mellom 1–12 G (folketrygdens grunnbeløp), men det er fullt mulig å spare mer.

Vår bedriftsportal på nett gjør det enkelt å administrere innskuddspensjonen. Alle innbetalinger til pensjonsordningen gir bedriften skattefradrag, og de  ansatte kan fritt velge hvordan de ønsker å spare selv.

  • Ansatte kan enkelt sjekke sin egen pensjon.
  • Ved uførhet får den ansatte innskuddsfritak som sikrer de oppsparte alderspensjonsmidlene.
  • Ved dødsfall hos en ansatt vil oppspart pensjonskapital utbetales til nærmeste etterlatte.

Utvidete forsikringsordninger

Pensjon ved uførhet

Bedriften kan tilby de ansatte både uførepensjon og innskuddsfritak for å sikre de ansatte økonomisk ved arbeidsuførhet.

Uførepensjon
Uførepensjon sikrer månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet. Utbetalingene følger graden av arbeidsuførhet, og utbetales ved mer enn 20 % uførhet. Utbetalingene opphører ved nådd pensjonsalder, eller dersom den ansatte går tilbake i arbeid.

Innskuddsfritak
Innskuddsfritak er en obligatorisk dekning som sikrer at det fortsatt betales innskudd til den ansattes alderspensjon ved arbeidsuførhet. Innbetalingen følger graden av arbeidsuførhet og opphører ved nådd pensjonsalder, eller dersom den ansatte går tilbake i arbeid.Pensjon ved dødsfall
Bedriften kan tilby de ansatte barnepensjon og/eller ektefelle/samboerpensjon ved dødsfall.

Barnepensjon
Barnepensjon sikrer månedlige utbetalinger til barn ved den ansattes død. Nivået på utbetalingene vil være avhengig av avtalen som er inngått. Barnepensjonen utbetales til barnet fyller 18 år, eller 21 år etter avtale.


Ektefelle-/samboerpensjon.
Ektefelle-/samboerpensjon sikrer månedlige utbetalinger til gjenlevende ektefelle/samboer ved den ansattes død. Nivået på utbetalingene vil være avhengig av avtalen som er inngått. En slik pensjon kommer i tillegg til utbetalingen av de oppsparte midlene som går til de etterlatte.