Innkalling til forstanderskapsmøte onsdag 21. mars 2018 kl 19:00

 

Sted: Sandnes Sparebanks kantine i Havnespeilet, Rådhusgata 3, Sandnes

Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte. Det er kun faste medlemmer som har stemmerett og som mottar møtehonorar. Deltagelse og stemmegivning skjer ved oppmøte i lokalene. Medlemmene har rett til å fremme alternative forslag til beslutning under møtet, og har også rett til å få opplysninger av styret og ledelsen om forhold knyttet til bankens økonomiske stilling, herunder årsregnskapet og årsberetningen, og til sakene forøvrig som er til behandling.

Det vil bli servering etter møtet.Saksliste

 

1. Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Trine Stangeland

2. Årsoppgjøret for 2017

    a. Revisors rapport

3. Gavetildeling 2017

4. Honorar for tillitsvalgte 2018

5. Forlengelse av fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis

6. Forlengelse av fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis

7. Fullmakt fra forstanderskapet til styret for opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner

8. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om gavetildeling

9. Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer

 

Vedleggene til sakslisten med styrets innstilling hvor den foreligger blir snarest tilgjengelige på våre nettsider www.sandnes-sparebank.no/saksdokumenter. Ved henvendelse til banken ved Gerd-Lovise S. Pedersen kan dokumentene oversendes per post.

 

Påmelding innen fredag 16. mars kl. 16.00 til banken ved Gerd-Lovise S. Pedersen på

Telefon 916 19 644 eller via e-post: glsp@sandnes-sparebank.no.

English: Notice of annual Meeting in Committee of Representatives, March 21st 2018 at 7 PM

On The premises of Sandnes Sparebank, Rådhusgata 3, Sandnes

All members, both regular and deputy members of the Committee of Representatives are invited to the meeting. However, only regular members are entitled to vote and will receive remuneration for the meeting. Participation and voting will be by meeting in the premises. Members are entitled to forward alternative proposals, and are also entitled to receive information from the board and management with respect to the bank’s economic position, including the annual accounts and annual report, and other items on the agenda.


Agenda:
1. Information about the business by CEO Trine Stangeland
2. Annual report for 2017
•Directors report
•Accounts (profit and loss account, balance sheet) - Notes 
•Auditor's report
3. Gift fund distribution 2017
4. Remuneration for representatives 2017
5. Extension of authorization to buy back equity certificates
6. Extension of authorization from the Committee of to Issue Equity Capital Certificates
7. Authorization Tier 1 and Tier 2 capital
8. Authorization for payments from the gift fund to the Board of Directors
9. Election of Board members and members of the Committee of Representatives’ sub-committees

Attachments to the agenda including the board of director’s proposal where applicable, are soon available on our website www.sandnes-sparebank.no/saksdokumenter
Upon inquiry documents can be submitted by mail.
Registration no later than Monday 16th of March at 4 PM to Gerd-Lovise S. Pedersen per
phone +47 916 19 644 or by email glsp@sandnes-sparebank.no