Innkalling til forstanderskapsmøte torsdag 28. mars 2019 kl 19:00

Sted: Sandnes Sparebanks kantine i Havnespeilet, Rådhusgata 3, Sandnes

           

Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte. Det er kun faste medlemmer som har stemmerett, og som mottar møtehonorar. Deltakelse og stemmegivning skjer ved oppmøte i lokalene. Medlemmene har rett til å fremme alternative forslag til beslutning under møtet, og har også rett til å få opplysninger av styret og ledelsen om forhold knyttet til bankens økonomiske stilling, herunder årsregnskapet og årsberetningen, og til sakene forøvrig som er til behandling.

 

Det vil bli servering etter møtet.

 

Saksliste:

1. Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Trine Stangeland 
2. Årsoppgjøret for 2018 
         - årsberetning, inkludert overskuddsdisponering
         - regnskap (resultatregnskap, balanse , kontantstrømoppstilling, nøkkeltall, egenkapital, noter) for Sandnes Sparebank og konsernet
         - revisjonsberetning

3. Gavetildeling 2018
4. Godkjenning av revisors honorar 2018
5. Honorar for tillitsvalgte 2019
6. Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis
7. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis    
8. Fullmakt fra forstanderskapet til styret for opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner                                                                   
9. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om gavetildeling
10. Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer

Vedleggene til sakslisten med styrets innstilling hvor den foreligger, blir fortløpende tilgjengelig. Ved henvendelse til banken, til Stina Raustein, kan dokumentene oversendes per post.

Påmelding innen mandag 25. mars kl. 13.00 til banken ved Stina Raustein på telefon 98 87 14 91 eller via e-post: forstanderskap@sandnes-sparebank.no.

 

Sandnes, 15. februar 2019

Ørjan Gjerde,

Leder av forstanderskapet


English: Notice of annual Meeting in Board of Trustees, March 28th 2019 at 7 PM

On The premises of Sandnes Sparebank, Rådhusgata 3, Sandnes

 

All members, both regular and deputy members of the Board of Trustees are invited to the meeting. However, only regular members are entitled to vote and will receive remuneration for the meeting. Participation and voting will be by meeting in the premises. Members are entitled to forward alternative proposals, and are also entitled to receive information from the board and management with respect to the bank’s economic position, including the annual accounts and annual report, and other items on the agenda.

Food is served after the meeting.

Agenda:

1. Information about the business by CEO Trine Stangeland
2. Annual report for 2018                                                                        

  • Directors report
  • Accounts (profit and loss account, balance sheet and notes) for Sandnes Sparebank and the Group
  • Auditor’s report
  • Surplus deposit ink. customer dividend

3. Gift fund distribution 2018 
4. Remuneration for internal auditor 2018

5. Remuneration for representatives 2019                                                                       
6. Authorization to buy back equity certificates   
7. Authorization from the Board of Trustees to Issue Equity Capital Certificates
8. Authorization Tier 1 and Tier 2 capital                                                 
9. Authorization for payments from the gift fund to the Board of Directors                       
10. Election of Board members and members of the Board of Trustees’ sub-committees

Attachments to the agenda including the board of director’s proposal where applicable, will be available consecutively. Upon inquiry documents can be submitted by mail.

Registration no later than Monday 25th of March at 13 PM to Stina Raustein per phone +47 98 87 14 91 or by email forstanderskap@sandnes-sparebank.no.

 

Sandnes, 15 February 2019      

Ørjan Gjerde,

Board of Trustees