Ny innkalling til forstanderskapsmøte tirsdag 31. mars 2020 kl. 19:00


I lys av Finanstilsynets brev til Finansdepartementet med forslag om forskriftsendring knyttet til restriksjoner på utbetaling av utbytte, utsettes Forstanderskapsmøtet i Sandnes Sparebank til 31.03.20 kl 19.00. Møtet vil foregå elektronisk, som tidligere kommunisert.

Ny påmelding e-post til : forstanderskap@sandnes-sparebank.no innen mandag 30.03.2020 kl 12:00


Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte. Det er kun faste medlemmer som har stemmerett og som mottar møtehonorar. Medlemmene har rett til å fremme alternative forslag til beslutning under møtet, og har også rett til å få opplysninger av styret og ledelsen om forhold knyttet til bankens økonomiske stilling, herunder årsregnskapet og årsberetningen, og til sakene forøvrig som er til behandling.


Saksliste:

1. Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Trine Stangeland 

2. Årsoppgjøret for 2019

- årsberetning

- regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet
- revisjonsberetning
- overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte, børsmelding

3. Gavetildeling 2019

4. Godkjenning av revisors honorar 2019

5. Honorar for tillitsvalgte 2020

6. Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis

7. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis 

8. Fullmakt fra forstanderskapet til styret for opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner  

9. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om gavetildeling

10. Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer  

Forslag til Forstanderskapsprotokoll
                                                                                                                          
Vedtatt protokoll


Vedleggene til sakslisten med styrets innstilling hvor den foreligger, vil fortløpende bli tilgjengelige på våre nettsider www.sandnes-sparebank.no/saksdokumenter.

Spørsmål kan sendes til: forstanderskap@sandnes-sparebank.no , eventuelt til Gerd-Lovise S. Pedersen på tlf. 916 19 644.

Sandnes, 25. mars 2020Ørjan Gjerde,

Leder av forstanderskapet