Valgmøte for innskytere

Torsdag 21. februar 2019 kl.19:00 avholdes det valgmøte for innskytere i Sandnes Sparebank.
Adresse: I bankens lokaler, 3. etg. i Havnespeilet, Rådhusgata 3, Sandnes

Innskyterne skal velge to faste medlemmer til bankens forstanderskap for fire år (2019- 2022). Innskytere som har, og i de seks siste månader har hatt, et innskudd i banken på minst 2500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Kunder med kreditt, og som er uten innskudd som nevnt over, er i følge den nye finansforetaksforskriften ikke lenger valgbare til forstanderskapet. Stemmeberettige innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet. Forslaget må være oversendt banken senest fire uker før valgmøtet, dvs. innen 24. januar, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.

Bankens valgkomité vil på grunnlag av innkomne og egne vurderinger utarbeide et forslag til valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

 

Her finner du valglisten.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer. Èn på grunnlag av eget kundeforhold og èn som representant for annen kunde.

EK-beviseierne vil motta egen innkalling til valgmøte.

Henvendelser kan rettes til forstanderskap@sandnes-sparebank.no eller Stina Raustein, telefon 98871491.