Innhold

Invitasjon til valgmøte for innskytere

Torsdag 9. mars 2017 avholdes valgmøte for innskytere iSandnes Sparebank kl 18:00 i bankens lokaler i Havnespeilet.

  • Innskyterne skal velge tre varamedlemmer for fire år (2017-2020)
  • I tillegg skal tre nye faste medlemmer velges for fire år (2017-2020) basert på nytt lovverk og forskrift til denne (finansforetaksloven, samt forskrift til finansforetaksloven). De tre faste medlemmene vil tiltre i mars 2017 forutsatt at sittende forstanderskap godkjenner nye vedtektsendringer når det gjelder sammensetning av bankens forstanderskap.
  • Innskytere som har og i de seks siste måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner er valgbare og har stemmerett.
  • Kunder med kreditt og som er uten innskudd som nevnt over, er ifølge den nye finansforetaksforskriften ikke lenger valgbare til forstanderskapet. Av denne grunn må fast medlem Tove Jerstad tre ut av forstanderskapet og et nytt medlem må velges i hennes sted.
Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet. Forslaget må være oversendt banken senest fire uker før valgmøtet d.v.s. torsdag 9. februar 2017, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse. Bankens valgkomité vil på grunnlag av innkomne og egne vurderinger utarbeide et forslag til valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomitéens innstilling.

Valglisten vil legges ut på bankens hjemmeside torsdag 23. februar.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer: Én på grunnlag av eget kundeforhold og n som representant for annen kunde.

På valg:
  • Varamedlem Mette Moen, valgperioden er for 2017-2020
  • Varamedlem Andrè Wiethfeldt, valgperioden er for 2017-2020
  • Suppleringsvalg for fast medlem, Tove Jerstad, valgperioden er til 2017-2018.
Henvendelser rettes til Astrid Lyngby på telefon 41249174 eller per e-post asl@sandnes-sparebank.no