Innhold

Invitasjon til valgmøte for innskytere

Onsdag 21. februar 2018 kl.18:00 avholdes det valgmøte for innskytere i Sandnes Sparebank.
Adresse: I bankens lokaler, 3. etg. i Havnespeilet/Rådhusgata 3, Sandnes
  • Innskyterne skal velge to faste medlemmer til bankens Forstanderskap for fire år (2018-2021)
  • Innskytere som har, og i de seks siste måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2500 kroner, er valgbare og har stemmerett.
  • Kunder med kreditt, og som er uten innskudd som nevnt over, er ifølge den nye finansforetaksforskriften ikke lenger valgbare til forstanderskapet.
  • Juridiske personer kan foreslås som kandidat gjennom en angitt fysisk person som representant for den juridiske personen. Forslaget på kandidaten må i så fall inneholde tilsvarende opplysninger som for øvrige kandidater.
Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet. Forslaget må være oversendt banken senest fire uker før valgmøtet d.v.s. innen 24. januar 2018, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse. Bankens valgkomité vil på grunnlag av innkomne og egne vurderinger utarbeide et forslag til valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomitéens innstilling.

Valglisten vil legges ut på bankens hjemmeside onsdag 7. februar.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer: Én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for annen kunde.

EK-beviseiere vil motta egen innkalling til valgmøte.

Henvendelser kan rettes til Gerd-Lovise S. Pedersen på telefon 91619644 eller per e-post glsp@sandnes-sparebank.no