EMIR

European Market Infrastructure Regulation

Hva er EMIR?

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) er et EU-regelverk som har som formål å bidra til redusert risiko og økt stabilitet i europeiske derivatmarkeder. Regelverket omfatter primært OTC-derivater, altså derivater som handles bilateralt mellom to parter uten å involvere børs/regulert markedsplass.
EMIR - et regelverk som regulerer handelen med derivater
EMIR trådde i kraft i EU i august 2012. I Norge vedtok Stortinget i 2016 lovendringer som innebærer at regelverket også kan tre i kraft i Norge. I statsråd 9. juni 2017 er det angitt at regelverket settes i kraft i Norge 1. juli 2017. Finanstilsynet har 4. juli 2017 publisert et rundskriv med nærmere informasjon om hvordan norske foretak skal forholde seg til EMIR-regelverket. Finanstilsynet har blant annet angitt at rapporteringsplikt forventes etterlevd fra 1. januar 2018.

EMIR påvirker selskaper som handler med derivater gjennom krav til rapportering, clearing og krav til implementering av visse risikoreduserende tiltak. Privatpersoner, kommuner, stater og overnasjonale organisasjoner er unntatt fra regelverket.


EMIR-regelverket kan deles inn i følgende:
• Selvklassifisering
• Risikoreduserende tiltak
• Transaksjonsrapportering
• Clearing og sikkerhetsstillelse


Selvklassifisering
EMIR krever at motparter i derivatkontrakter defineres som finansielle motparter eller ikke-finansielle motparter. Det er det enkelte selskaps ansvar å sikre at det er riktig klassifisert.

Eksempler på finansielle motparter (FC) er banker, kredittforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak, fondsforvaltningsselskaper og verdipapirforetak.

Selskaper som ikke er finansielle motparter, er ikke-finansielle motparter forkortet NFC, hvor det skilles mellom NFC+ og NFC-. Langt de fleste selskaper vil være NFC-. For noen få store ikke-finansielle motparter (NFC+) gjelder særlige reguleringer. NFC+ er bedrifter som handler derivater (for andre formål enn sikring) med svært store samlede nominelle beløp, slik at det er usikkert om noen norske bedrifter vil bli klassifisert som NFC+.

Som hovedregel er FC vesentlig mer omfattende regulert enn NFC.Risikoreduserende tiltak
EMIR setter krav til følgende tiltak for å redusere risiko:
• Rettidig bekreftelse
• Porteføljeavstemming og bilateral avtale om håndtering av usikkerhet
• Porteføljekompresjon for motparter med svært mange kontakter
For bekreftelser settes konkrete krav til når en derivatkontrakt skal være bekreftet, avhengig av om motpart er FC eller NFC. I Sandnes Sparebank er praksis at inngåelse av kontrakter normalt blir gjort per telefon. Ved inngåelsen av kontrakter kan det oppstå misforståelser og kontrakter kan også bli feil registrert av Sandnes Sparebank. Feil, spesielt i et urolig marked, vil kunne innebære risiko for betydelige tap. For å sikre at feil kan rettes så raskt som mulig er våre kunder derfor forpliktet til å kontrollere bekreftelser straks etter mottak og å reklamere eventuelle uoverensstemmelser. Tilsvarende har kundene en forpliktelse til å reklamere dersom kunden ikke mottar bekreftelse etter at kontrakt er inngått.

For å sikre at kravene til porteføljeavstemming ivaretas vil Sandnes Sparebank sende ut nærmere informasjon til våre motparter om dette. Selve avstemmingen vil normalt skje ved at Sandnes Sparebank sender motparten en rapport med oversikt over utestående kontrakter, som vi ber om at sjekkes mot motpartens egen registrering. Dersom feil/avvik oppdages skal dette varsles Sandnes Sparebank innen en angitt frist (e-post til treasury@sandnes-sparebank.no). Kravene til å vurdere porteføljekompresjon omfatter motparter med mer enn 500 løpende derivatkontrakter med oss. Aktuelle motparter vil bli kontaktet med nærmere informasjon om dette.Transaksjonsrapportering
EMIR krever at detaljer om alle derivatkontrakter skal rapporteres til et autorisert handelsregister, også kalt «Trade Repository». Finansmyndigheter i hvert enkelt EU/EØS-land får innsyn i handlene som selskapene tilhørende i det landet har gjort. I Norge får dermed Finanstilsynet tilgang til å se norske selskapers handler som er rapportert. Begge motparter i en kontrakt er forpliktet til å rapportere, men rapporteringen kan delegeres til den andre motparten eller til en tredjepart. Alle derivater skal rapporteres, det gjelder både OTC-derivater og børshandlede derivater.

Sandnes Sparebank rapporterer transaksjoner til Regis Trade Repository. Sandnes Sparebank vil kunne rapportere også på kundens vegne for kontrakter der Sandnes Sparebank er part, forutsatt at vi har mottatt tilstrekkelige opplysninger fra kunden (se nærmere om LEI nedenfor). Dersom kunden ønsker å se/kontrollere hva vi har rapportert må man selv skaffe seg tilgang Regis Trade Repository, noe som innebærer visse kostnader.

LEI (Legal Entity Identifier) er en global standard for unik identifikasjon av et selskap. For at Sandnes Sparebank skal kunne rapportere transaksjoner til Regis Trade Repository må vi kunne identifisere hver motpart med en LEI. Hver motpart vi skal rapportere på vegne av må ha gitt oss sin LEI og på sikt (når MiFID II kommer i 2018) vil vi ikke kunne handle med motparter som ikke har skaffet oss en LEI.

LEI kan eksempelvis skaffes hos en av følgende autoriserte tilbydere:
• NordLEI
• WM-Datenservice
• London Stock Exchange
• Bloomberg
• FinReg
Sandnes Sparebank ASA’s LEI er 549300G2EWXR3BRFKQ37.

Finanstilsynet har angitt at de ikke forventer at rapporteringsplikten etterleves før 1. januar 2018. Rapportering skal skje på nytt format som gjøres gjeldende i EU fra 1. november 2017, og omfatte alle kontrakter inngått etter 1. juli 2017, samt eldre kontrakter som fortsatt er utestående pr 1. juli 2017.

Sandnes Sparebank vil sende ut nærmere informasjon til aktuelle kunder vedrørende transaksjonsrapportering.Clearing og sikkerhetsstillelse - kun aktuelt for FC og NFC+
For FC og NFC+ vil det etter hvert komme krav om at visse derivatkontrakter cleares gjennom en sentral motpart (central clearing counterparty, CCP).

Derivatkontrakter som ikke cleares vil bli underlagt en egen avtale om sikkerhetsstillelse.

Sandnes Sparebank vil sende ut nærmere informasjon til aktuelle kunder vedrørende clearing og sikkerhetsstillelse.