Krisepakker fra myndighetene

I disse krevende koronatider har staten kommet med flere tiltak. Sammen kan vi finne ut om din bedrift kvalifiserer.
Magnar Oanes og Turid Hamre

Statsgaranterte lån og kontantstøtte til næringslivet

Tiltak for små og mellomstore bedrifter. 

Statsgaranterte lån og kompensjonsordning til næringslivet

Regjeringen har presentert en rekke tiltak for å hjelpe norsk næringsliv gjennom koronapandemien. Blant disse tiltakene finner vi statsgaranterte likviditetslån og en kompensasjonsordning – for sistnevnte har det nylig blitt varslet en ny ordning for 2021. Som lokalbank er vi en del av løsningen for å kunne sette hjelpen ut i livet.

Vi er ved din side i disse krevende tidene, og jobber sammen med deg for å finne løsninger som kan redde din bedrift, ditt livsverk eller din arbeidsplass.

Her finner du informasjon om sentrale tiltak fra myndighetene.

 

Statsgaranterte likviditetslån

Regjeringen innførte ved starten av pandemien ett tiltak rettet mot næringslivet hvor staten garanterer for nye likviditetslån du som bedrift søker hos oss. Denne statsgarantien dekker 90 prosent for nye lån til små- og mellomstore bedrifter (SMB) som er rammet av korona-epidemien. Ordningen har i utgangspunktet en ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få tilgang til likviditet når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning. 12. november besluttet Finansdepartementet at garantiordningen forlenges til sommeren 2021, i tillegg åpnes det nå for at lån under ordningen kan ha en løpetid på inntil seks år. 

Myndighetene har vel å merke stilt flere krav til bedriftene som kan søke om statsgaranterte likviditetslån.

 

Hvem kan søke?

 • Lånegarantiordningen er forbeholdt eksisterende kunder
 • Ordningen stiller krav om at bedriften skal være lønnsom under normale markedsforhold og levedyktige på sikt
 • Bedrifter med økonomiske problemer per 31. desember 2019 vil ikke få tilgang til likviditetslån

 

Hvor mye kan bedriften min søke om?

Samlet likviditetslån til hver bedrift kan ikke overstige:

 • Mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019
 • Totale lån til små og mellomstore bedrifter kan ikke oversige 50 millioner (bedrifter med færre enn 250 ansatte og omsetning på mindre enn 492 millioner eller årsbalanse mindre enn 423 millioner kroner
 • Totale lån til store bedrifter kan ikke utgjøre mer enn 150 millioner kroner. 

 

Hva er nedbetalingstiden og hvilke vilkår gjelder?

Nedbetalingstiden for lån under ordningen er maksimalt 6 år, og gjelder nye lån som blir innvilget frem til og med 30. juni 2021. Lengden for løpetid ble endret 12. november, tidligere var denne satt til tre år. Endringen vil kunne gjelde både for nye og gamle lån under ordningen. I tillegg stilles følende vilkår:

 • Likviditetslånet kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån
 • Bedriften må betale en garantiprovisjon til staten på 0,5 prosent av garantien staten stiller til lånet. Denne garantiprovisjonen øker fra år fire til seks med 1 prosent for små og mellomstore bedrifter og 2 prosent for store bedrifter.
 • Bedriften har i utgangspunktet ikke anledning til å ta ut utbytte i låneperioden


Hvordan kan jeg søke om likviditetslån garantert fra staten?

SØKNAD OM STATSGARANTERT LÅN

Vi mottar søknader på e-post til statsgarantertlan@sandnes-sparebank.no

Vennligst skriv «Søknad om statsgarantert lån» i emnefeltet og du  legge ved følgende:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Regnskap for 2019 og perioderegnskap for 2020 (årsregnskap for 2020 – dersom dette foreligger)
 • Likviditetsbudsjett minimum 6 måneder fram (Bruk for eksempel mal fra Altinn)
 • Driftsbudsjett 2021
 • Aldersfordelt saldoliste kundefordringer og leverandørgjeld

 

Ny kompensasjonsordning

Regjeringen varslet 10. november en ny kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021. Se faktaboks under for mer informasjon.

 

Gammel kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble etablert i april ble lansert for at staten skulle hjelpe bedrifter som var rammet av koronapandemien. På lik linje som ny ordning gikk denne ut på at staten dekket en del av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning og inntekt som følge av pandemien og smittevernstiltakene. Bedriftene kunne søke støtte gjennom en sentral digital portal. Statens portal og informasjon om ordningen finner du her: www.kompensasjonsordning.no

Søknadsfristen for denne kompensasjonsordningen var 31.10.2020. Men har du allerede har søkt om kompensasjon kan du fortsatt endre dersom du har oppdaget feil eller mangler i søknaden du har sendt inn. 

Fakta om ny kompensasjonsordning

 • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
 • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
 • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
 • Når justeringsfaktoren er på 0,7 betyr det at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av kostnadene.

  Kilde: regjeringen.no 

Fakta om ordninger for betalingsutsettelse av skatt og avgift:

 

Midlertidig ordning:

 • Ble innført i juni 2020. Skal forlenges ut juni 2021.
 • Utsettelsen gjelder ikke merverdiavgift som forfaller etter 12. april, men det vil fortsatt være mulig å søke om utsatt frist for mva-krav etter ordinære regler.
 • De som har fått en betalingsutsettelse etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen, kan betale ned det utsatte beløpet over seks avdrag i perioden 30. juli – 31. desember 2021.

 

Ordinære regler:

 • Det kan til enhver tid gis betalingsutsettelse etter de ordinære reglene enten av hensyn til skyldner, eller av hensyn til det offentlige som kreditor.

 

Dersom du får innvilget betalingsutsettelse, vil kravet ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan likevel innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.

Forsinkelsesrenten er på 8 pst i begge ordningene.

 

 

For mer informasjon se: https://www.skatteetaten.no/person/

Kilde: Finansdepartementet