Helt siden Sandnes Sparebank ble stiftet i 1875, har videreutvikling av det lokalsamfunnet vi er en del av vært sentralt i bankens daglige virke. Med lokalkunnskap og nærhet til kundene gjør vi vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko tar hensyn til vårt samfunnsansvar.Å opptre samfunnsansvarlig betyr at Sandnes Sparebank skal ta hensyn til hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Banken skal skape verdier og være lønnsom - det er en del av samfunnsrollen. På den måten bidrar vi til økonomisk vekst og utvikling i samfunnet. Men hvordan pengene tjenes, er ikke likegyldig. Vi skal opptre ansvarlig og utvikle produkter og tjenester uten at det går på bekostning av mennesker, etikk eller miljø.

Sparebankenes forretningsmodell bygger på ansvarlig og lokal samfunnsutvikling, der overskuddet gis tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til samfunnsnyttig virksomhet.

Gavefond og sponsorater

Over 10 millioner kroner i gaver og sponsorater
Sandnes Sparebank støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål i form av gaver og sponsorater. I 2016 bidro banken med over 10 millioner kroner.

Dette er noen av aktivitetene:

Sandnes Sparebanks Gavefond
Hvert år deler Sandnes Sparebank ut midler til lag og foreninger i Sandnes. I 2016 ble dette også gjort gjennom kampanjen ”Takk Sandnes”. Grunnen til at vi gjør denne kampanjen, er at vi vil skape større oppmerksomhet og engasjement rundt gavefondets utdeling av midler. Ønsket er å involvere hele byen i aktiviteten. Lag og foreninger oppfordres til å laste opp søknad på nettsiden ”takksandnes.no”. I tillegg til å søke om midler fra Gavefondet, kan ”klubben” gjennom å engasjere medlemmene og andre i lokalmiljøet,
vinne 50.000 kroner ekstra til klubbkassen. Sandnesbuen kan altså være med å bestemme hvem av søkerne de mener fortjener premien gjennom avstemming på den samme nettsiden. Sosiale medier blir brukt for å spre kampanjen, og
det stemmes via den enkeltes Facebook-profil. I 2016 var det Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren som fikk flest stemmer og vant ekstrapotten på 50.000 kroner. Tildeling ble varmt mottatt av både organisasjonen, dyrevenner og våre kunder generelt. Totalt ble det delt ut kr 1.050.000 fra Gavefondet i 2016.

Innflyttingsfesten hele byen deltok på
7. mai 2016 inviterte vi hele byen på fest utenfor vårt nye lokale i Havnespeilet. Det var mange stasjoner med kjekke aktiviteter for barna, salg av mat og drikke og utdeling av is og gule gassballonger. Festen ble avsluttet med en forrykende konsert med et knippe av landets mest populære artister; Eva & the Heartmaker, Paperboys, Izabell & Tore Pang, Alida, Paperboys og flere.

Dette var en gave og en markering av at byens bank har «flyttet hjem» til hjertet av Sandnes. Banken promoterte byfesten på blant annet Facebook og sjelden har sandnesbuen vist slik interesse for å delta.

#MedUansett og Sandnes Ulf
#MedUansett er samlebetegnelsen for det langsiktige prosjektet til fotballklubben Sandnes Ulf, ”nye Sandnes Ulf”. Målet er at både samarbeidspartnere og privatpersoner skal få enda mer igjen for lojaliteten, og for å være #MedUansett.

Sandnes Sparebank bidro med ekstra midler til Sandnes Ulf og #Med Uansett med kr 1.500.000. Sandnes Sparebank er generalsponsor for byens eget fotballlag, Sandnes Ulf.

Støtte til innkjøp av iPads
De siste årene er det gjennomført forsøksprosjekter i barneskolen der hele skoleklasser er utstyrt med Ipader satt opp av skolen. Erfaringene er gode, og skolene rapporterer at undervisning med Ipad som hjelpemiddel gir bedre mulighet for tilpasset undervisning til elever med spesialbehov – både elever med lærevansker og elever med raskere progresjon enn vanlig.

Vanskelig kommuneøkonomi gjør at innkjøp av Ipad til flere klasser mange steder stopper opp. Med vårt ipadprosjekt gjorde vi det mulig for skoler i vårt markedsområde å søke om ett eller flere klassesett. Med regionens behov for å utvikle nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og kompetansedeling, er dette vårt bidrag til å innrette regionen på fremtiden. Sandnes kommune og Stavanger kommune mottok støtte på 1.250.000 hver til innkjøp av ipader.

Gave til SEARCH (NMBU)
Sandnes Sparebank ga en gave på kr. 2.000.000 til Sandnes Education And Research Center Høyland. De tunge akademiske organisasjonene Universitetet i Stavanger (UiS) og Helse Stavanger/ Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har ikke tilgang til forskningsfasiliteter med dyrestall. Lokaler med mulighet for forskning og kirurgi på dyremodeller (geit, sau og gris) er tilgjengelig ved alle øvrige Universitetssykehus og Universitet med større helseutdannings-programmer i Norge. Ideen bak SEARCH er at et nytt biomedisinsk
forskningssenter på Høyland skal danne en arena (hub) for forskere fra både humanmedisin og veterinærmedisin, samt bidra til samarbeid mellom akademia og næringsliv

Sandnes kunst og kulturhus
Sandnes Sparebank er en av hovedsamarbeidspartnerne til Sandnes kunst og kulturhus. I tillegg til å være med i Kulturhuslauget, bidrar banken med en gave på 100.000 kroner per år. Laugets hensikt er å sikre kulturhuset ”det lille ekstra” til å utvikle programmet, og å få bedrifter som gode ”ambassadører” for huset.

Stor gave til Vitenfabrikken og Pia Myrvolds Art Avatar
Gaven på 600.000 kroner gjør at Vitenfabrikken kan sette opp Pia Myrvolds interaktive kunstutstilling Art Avatar. I utstillingen får publikum selv være aktive deltakere med lys, lyd og bevegelser. Et eget lokale på 200 m2 skal huse utstillingen ved Vitenfabrikken til våren. Vitenfabrikkens daglige leder
har store forventninger til utstillingen og tror på svært godt
besøk. Utstillingen er tidligere satt opp ved Centre Pompidou i Paris og ville mest sannsynlig ikke blitt en realitet i vår by uten bankens gave.

Finansstudium ved Universitetet i Stavanger
Sandnes Sparebank er en av flere finansinstitusjoner som gjennom Stiftelsen for Anvendt Finans (SAFI) har bidratt til å etablere et finansstudium ved Universitetet i Stavanger (UIS).

Formålet til stiftelsen er å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet innen finansområdet ved UIS og bidra til å gi finansnæringen i regionen økt kompetanse gjennom tilførsel av nyutdannede kandidater og tilgang på forskningskompetanse.

Banken har forpliktet seg til å bidra med totalt 2.500.000 kroner til dette formålet. Samarbeidet ble etablert i 2009 og pågår fremdeles. I 2016 ble SAFI tilført om lag 170.000 kroner av Sandnes Sparebank.

Gave til byen i forbindelse med Blink-festivalen i Sandnes
Skifestivalen BLINK ble arrangert for første gang i 2006 og har siden utviklet seg til å bli verdens største skiarrangement på sommerstid. Hvert år stiller mer enn 100 langrennsløpere og skiskyttere på World Cup-nivå på startstreken i Lysebotn og Sandnes. Blink-festivalen samler et stort publikum, og i 2016 ga Sandnes Sparebank 300.000 kroner til konserten med Hanne Boel som bidrag til festivalen.

Sandneslauget vil fremme Sandnes by
Vår gave til Sandneslauget i 2016 var på 150.000 kroner. Lauget består av noen av de viktigste aktørene innen byutvikling, bolig, bygg, anlegg og finansiering.
Vekstraten tilsier at innbyggertallet i Sandnes passerer 100.000 innen 2030, altså vil Sandnes være Norges raskest voksende by i lang tid fremover.

Sandneslauget er stiftet for å videreutvikle Sandnes som en sunn by og attraktiv forretningsadresse.

TV-aksjonen 2016
Også i år har Sandnes Sparebank vedtatt å støtte TV-aksjonen med 50.000 kroner. TV-aksjonen skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan,
Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

Sponsorater
I tillegg til å være generalsponsor for byens eget fotballlag, Sandnes Ulf, er Sandnes Sparebank en viktig sponsor for en rekke lokale fotball- og håndballklubber samt idrettslag i Sandnes, Stavanger og Sola.

Bankens verdiskapning i 2016Sum verdiskapning
2016, tall i tusen kr
Medarbeidere (personalkostnader)  121.714
Forbruk av varer og tjenester *  153.222
Staten (skattekostanad + avgifter)  59.894
Avsatt utbytte til egenkapitalbeviseier  28.769
 Avsatt til gavefond  15.270
Tilbakeholdt i virksomheten  127.429
Sum distribuert verdiskapning **  506.298

* Andre driftskostnader + avskrivninger / nedskrivninger
** Nett inntekter (nett renteinntekter + sum andre driftsinntekter) - (nedskrivninger og tap på utlån og garantier + nedskriving eiendeler i overtatte engasjementer).

no en