For Sandnes sparebank er det viktig at selskapene vi investerer i er i samsvar med samfunnets krav til sosiale og miljømessige forhold. Dette innebærer at selskapenes ledelse må ha evne og vilje til å gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse av kravene i et langsiktig perspektiv.

Som en mellomstor bank i Norge kan det være vanskelig å ha en oversikt over hvilke selskaper som etterlever disse kravene, og vi har valgt å støtte oss til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). SPU har nedfelt egne etiske retningslinjer for forvaltningen. Etikkrådet er et selvstendig og uavhengig råd som overvåker og vurderer om investeringer i enkeltselskaper er i strid med gjeldende etiske retningslinjer.
Selskaper som blir ekskludert av SPU på etisk grunnlag vil umiddelbart også bli ekskludert av Sandnes Sparebank.

Bankens retningslinjer gjelder så vel utlån til ulike næringsformål som plassering av kundenes og bankens likvide midler.

Eika Gruppen, vår fondsleverandør, sikrer det etiske grunnlaget i forvaltningen ved å søke å avstå fra investeringer i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, produksjon av landminer, klasevåpen, atomvåpen og produksjon av tobakk. Dette er også i tråd med de samme føringer som Finansdepartementet har lagt på Norges Bank i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Eika Kapitalforvaltning, som er vår fondsleverandør, utelukker selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd.