Etiske retningslinjer for ansvarlig innvilgelse av kreditt

Bakgrunn og formål
Sandnes Sparebank en lokal sparebank med hjemmemarked i Rogaland og et salgskontor for bedriftsmarkedet i Oslo. Bankens primære forretningsmodell er utlån til privatpersoner, samt små og mellomstore bedrifter.

Gjennom vår finansieringsvirksomhet kan banken påvirke selskapers/kredittkunders virksomhet. Disse retningslinjene beskriver hvordan banken utøver denne påvirkningen. Banken har som målsetning å kun gi kreditt til selskaper som driver i samsvar med god forretningsskikk og bankens etiske retningslinjer. Banken skal generelt etterleve en høy etisk standard gjennom sin kredittgivning og ikke yte finansiering til bedrifter/prosjekter som bidrar til utvikling som ikke er bærekraftig.

Sandnes Sparebank skal ikke gi kreditt til selskaper som er i strid med lover og regler i land de opererer i, eller som bryter internasjonalt anerkjente konvensjoner.

Banken skal utøve ansvarlighet i sin kredittgiving. Med dette menes at banken er oppmerksomme på forhold ut over foretakets lønnsomhet/gjeldsbetjeningsevne – herunder potensielle og eksisterende kunders miljøbevissthet, samfunnsengasjement og selskapsstyring. Banken tror også at selskaper som har integrert bærekraft i sin forretningsstrategi vil gjøre det bedre over tid enn sine konkurrenter.

Forståelse for relevante miljø-, samfunns- og selskapsstyringsspørsmål relatert til kundemassen er relevant for vår kredittgivning da manglende identifisering av negative forhold potensielt kan redusere verdien på bankens utlånsportefølje og skade bankens omdømme.

Banken skal ikke yte kreditt til selskaper eller andre kredittkunder der selskapet/kredittkunden er involvert i noe av følgende:
 • Bevisst og systematisk brudd på grunnleggende menneskerettigheter
 • Ikke like rettigheter for menn og kvinner
 • Alle former for tvungen arbeidskraft
 • Korrupsjon
 • Benytter barn som arbeidskraft
 • De ansatte har ikke har rett til å organisere seg
 • Betaler for lave lønninger til å leve et normalt liv
 • Selskaper som bevisst skader den lokale befolkningen eller den valgte styreformen i selskapets hjemland eller landene det har virksomhet i
 • Forretningsmodellen til selskapet/kredittkunden har negative konsekvenser for truede planter og dyrearter
 • Oppfordrer til eller organiserer virksomhet i skatteparadis
 • Rapporterer ikke sin virksomhet per divisjon og per land de opererer i
 • Produserer eller selger masseødeleggelsesvåpen, landminer eller klasebomber
 • Har en betydelig andel av virksomheten innen tobakk, pornografi eller spillvirksomhet
 • Ikke driver bærekraftig jordbruk
 • Ikke tar hensyn til klimaendringer og selskapets bidrag til klimaendringer
 • Olje- og gass-selskaper som er involvert i oljesand
 • Kraftselskaper med inntekter fra kull og atomkraft
 • Prosjekter som kan gi negativ innvikning på UNESCOs verdensarvsteder

I tillegg bør banken unngå å gi kreditt til:
 • Selskaper med stor aktivitet i områder som kan bli rammet av betydelige og uforutsette krav knyttet til helseskader og miljøødeleggelser
 • Selskaper som kan operere i strid med internasjonale regler gjennom systematisk korrupsjon og bestikkelser, og som ikke viser tegn til å endre atferd
 • Selskaper som bidrar til avskoging
 • Selskaper innen gruvedrift som har negativ påvirkning på miljø og som er i konflikt med lokal befolkning med hensyn til arealbruk
 • Olje- og gass-selskaper med størstedelen av sin aktivitet i sårbare områder
 • Kraftselskap som fremmer store utbygginger med vesentlig endring av miljøet
 • Bedrifter som ikke aksepterer ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen

Praktisk tilnærming

Banken åpner kundeforhold aktivt, og som en integrert del av denne prosessen skal det så langt det er praktisk mulig vurderes om en potensiell kunde driver sin virksomhet i tråd med retningslinjene ovenfor.

En vurdering av MSS-forhold skal foretas som en integrert del av den totale kredittvurderingen knyttet til en søknad om finansiering.

Sandnes Sparebank har gode lånemodeller og verktøy som beregner kundens vilje og evne til å betjene sine lån. Modellene våre bygger blant annet på den erfaring vi får gjennom kundens bruk av banken, der vi bruker informasjon fra både innskudds- og utlånsforhold. I tillegg innhenter banken informasjon om inntekt, skatt og kundens gjeldssituasjon, arbeidsforhold og utdanningsnivå.

Store deler av bankens utlån er til finansiering av bolig. Slike lån er sikret med pant og i tillegg er de underlagt strenge reguleringer. Dette gir en lavere risiko for tap enn utlån til andre usikrede låneformål.

Etiske retningslinjer for ansvarlige investeringer i likviditetsporteføljen

Sandnes Sparebank er en lokal sparebank med hjemmemarked i Rogaland. Bankens primære forretningsmodell er utlån til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter. Deler av bankens balanse er bankens tilgjengelige likviditet. For å oppnå best mulig avkastning på bankens likviditet, investeres midlene i obligasjonsmarkedet. Treasury-avdelingen er ansvarlig for forvaltningen av bankens midler.

Gjennom sine investeringer er banken eier i ulike selskaper og kan derfor påvirke selskapenes virksomheter. Disse retningslinjene beskriver hvordan banken utøver denne påvirkningen.

Banken har som målsetning å kun investere i verdipapirer utstedt av selskaper som driver i samsvar med god forretningsskikk og bankens etiske retningslinjer. Sandnes Sparebank skal ikke investere i selskaper som operer i strid med lover og regler i land de opererer i, eller som bryter internasjonalt anerkjente konvensjoner.

Banken skal investere ansvarlig. Med ansvarlige investeringer menes investering i selskaper, som i tillegg til foretakets lønnsomhet, tar hensyn til miljø og samfunn og i tillegg har god selskapsstyring. Banken tror at selskaper som har integrert bærekraft i sin forretningsstrategi vil gjøre det bedre over tid enn sine konkurrenter.

Banken søker å oppnå forståelse for relevante miljø-, samfunn- og selskapsstyringsspørsmål (MSS) knyttet til våre investeringer, og identifisere disse spørsmålene før de eskalerer til hendelser som potensielt kan redusere verdien på bankens investeringer.

Banken skal ikke investere i selskaper som er involvert i noe av følgende:
 • Bevisst og systematisk brudd på grunnleggende menneskerettigheter
 • Ikke like rettigheter for menn og kvinner
 • Alle former for tvungen arbeidskraft
 • Korrupsjon
 • Benytter barn som arbeidskraft
 • De ansatte har ikke har rett til å organisere seg
 • Betaler for lave lønninger til å leve et normalt liv
 • Selskaper som bevisst skader den lokale befolkningen eller den valgte styreformen i selskapets hjemland eller landene det har virksomhet i
 • Forretningsmodellen til selskapet/kredittkunden har negative konsekvenser for truede planter og dyrearter
 • Oppfordrer til eller organiserer virksomhet i skatteparadis
 • Rapporterer ikke sin virksomhet per divisjon og per land de opererer i
 • Produserer eller selger masseødeleggelsesvåpen, landminer eller klasebomber
 • Har en betydelig andel av virksomheten innen tobakk, pornografi eller spillvirksomhet
 • Ikke driver bærekraftig jordbruk
 • Ikke tar hensyn til klimaendringer og selskapets bidrag til klimaendringer
 • Olje- og gass-selskaper som er involvert i oljesand
 • Kraftselskaper med inntekter fra kull og atomkraft
 • Prosjekter som kan gi negativ innvikning på UNESCOs verdensarvsteder

I tillegg bør banken unngå å investere i:
 • Selskaper med stor aktivitet i områder som kan bli rammet av betydelige og uforutsette krav knyttet til helseskader og miljøødeleggelser
 • Selskaper som kan operere i strid med internasjonale regler gjennom systematisk korrupsjon og bestikkelser, og som ikke viser tegn til å endre atferd
 • Selskaper som bidrar til avskoging
 • Selskaper innen gruvedrift som har negativ påvirkning på miljø og som er i konflikt med lokal befolkning med hensyn til arealbruk
 • Olje- og gass-selskaper med størstedelen av sin aktivitet i sårbare områder
 • Kraftselskap som fremmer store utbygginger med vesentlig endring av miljøet
 • Bedrifter som ikke aksepterer ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen

Obligasjoner

Ved investering i rentepapirer er banken kreditor i selskapene. Kreditorene kan ha visse rettigheter knyttet til kreditorrollen, for eksempel rett til å kreve at låne nedbetales, rett til pantesikkerhet, rett til å begjære konkurs og rett til å protestere på enkelte selskapsaktiviteter. Rettighetene kan være basert på låneavtalen eller følge av regelverk.

Målsettingen ved utøvelse av kreditorrettigheter er å bidra til at banken oppnår best mulig risikojustert avkastning.

Investering i obligasjoner følger våre retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Bruk av stemmerettigheter
Ansvaret for eierstyring i banken ligger hos styret. Den daglige utøvelsen er delegert til Treasury-avdelingen.

Retningslinjer for stemming
Stemmerettigheter må utøves til fordel for banken, med sikte på å sikre en best mulig risikojustert avkastning for banken.
Ved stemmegivning skal banken vurdere:
- Informasjon: Har vi mottatt rettidig og god nok informasjon.
- Styret: Er styret kompetent og uavhengig.
- Kapitalstruktur: Er innflytelsen mellom eiere og kreditorer balansert
- Interessekonflikter: Har bankens ansatte interessekonflikter
- Innsideinformasjon: Har banken innsideinformasjon

Etiske retningslinjer for ansvarlige investeringer for våre kunder

I tillegg til bankens egne investeringer tilbyr vi også forvaltning av kundemidler via eksterne leverandører av fond. Våre leverandører av fond skal være i henhold til krav fra styret og offentlige myndigheter og bankens egne retningslinjer for investeringer. Retningslinjene skal sikre at banken ikke medvirker til krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.

Banken vil ikke medvirke i investeringer i selskaper eller statsobligasjoner der selskapet eller landet er involvert i noe av følgende:

 • Bevisst og systematisk brudd på grunnleggende menneskerettigheter
 • Ikke like rettigheter for menn og kvinner
 • Alle former for tvungen arbeidskraft
 • Korrupsjon
 • Benytter barn som arbeidskraft
 • De ansatte har ikke har rett til å organisere seg
 • Betaler for lave lønninger til å leve et normalt liv
 • Selskaper som bevisst skader den lokale befolkningen eller den valgte styreformen i selskapets hjemland eller landene det har virksomhet i
 • Forretningsmodellen til selskapet/kredittkunden har negative konsekvenser for truede planter og dyrearter
 • Oppfordrer til eller organiserer virksomhet i skatteparadis
 • Rapporterer ikke sin virksomhet per divisjon og per land de opererer i
 • Produserer eller selger masseødeleggelsesvåpen, landminer eller klasebomber
 • Har en betydelig andel av virksomheten innen tobakk, pornografi eller spillvirksomhet
 • Ikke driver bærekraftig jordbruk
 • Ikke tar hensyn til klimaendringer og selskapets bidrag til klimaendringer
 • Olje- og gass-selskaper som er involvert i oljesand
 • Kraftselskaper med inntekter fra kull og atomkraft
 • Prosjekter som kan gi negativ innvikning på UNESCOs verdensarvsteder

I tillegg bør banken unngå å investere i:
 • Selskaper med stor aktivitet i områder som kan bli rammet av betydelige og uforutsette krav knyttet til helseskader og miljøødeleggelser
 • Selskaper som kan operere i strid med internasjonale regler gjennom systematisk korrupsjon og bestikkelser, og som ikke viser tegn til å endre atferd
 • Selskaper som bidrar til avskoging
 • Selskaper innen gruvedrift som har negativ påvirkning på miljø og som er i konflikt med lokal befolkning med hensyn til arealbruk
 • Olje- og gass-selskaper med størstedelen av sin aktivitet i sårbare områder
 • Kraftselskap som fremmer store utbygginger med vesentlig endring av miljøet
 • Bedrifter som ikke aksepterer ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen

Eika Gruppen, vår fondsleverandør, sikrer det etiske grunnlaget i forvaltningen ved å søke å avstå fra investeringer i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, produksjon av landminer, klasevåpen, atomvåpen og produksjon av tobakk. Dette er også i tråd med de samme føringer som Finansdeprtementet har lagt på Norges Bank i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Eika Kapitalforvaltning, som er vår fondsleverandør, utelukker selskaper som medvirker til

grove eller systematiske brudd.

Etiske retningslinjer for organisasjon og ansatte

Etiske retningslinjer for organisasjon og ansatte
Det skal utvises høy integritet og profesjonalitet ved utøvelse av all virksomhet i Sandnes Sparebank. Dette fordrer førsteklasses profesjonalitet og kvalitet samt aktsomhet, redelighet og objektivitet i alle ledd av Sandnes Sparebanks drift og forretningsmessige aktiviteter.

Ansatte skal ikke opptre på en måte som svekker tilliten til Sandnes Sparebank hos myndigheter, kunder, samarbeidsparter eller samfunnet ellers. Den etiske standarden er en del av ansvaret Sandnes Sparebank har som samfunnsaktør og bidrar til å opprettholde tilliten fra omverdenen.

Bankens etiske retningslinjer blir jevnlig gjennomgått av alle ansatte. Nyansatte får en egen gjennomgang av HR-avdelingen, og må signere at de har lest og gjort seg kjent med bankens retningslinjer. I tillegg gjennomfører AFR-rådgivere årlig test og oppdatering i etikk gjennom Eikaskolen. Dette er et interaktivt dilemma-treningskurs.
Formålet er å styrke organisasjonskulturen og den etiske bevisstheten blant alle ansatte i banken.

De etiske retningslinjene gjør banken mer robust og trygg i forhold til risikoen for feil og misligheter.

Varsling av kritikkverdige forhold
Sandnes Sparebank har egne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Gjennom arbeidsmiljøloven er banken pålagt å ha rutiner knyttet til varsling av kritikkverdige forhold; brudd på lov og regelverk eller forhold som er alvorlig brudd på bankens etiske retningslinjer. Varsling kan gjøres anonymt og kan gjøres både internt- og eksternt.

I et godt arbeidsmiljø skal det være lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutinen gir også klare saksbehandlingsregler.
Lenke til våre etiske retningslinjer

Antihvitvasking
Hvitvasking er handlinger som gjøres for å få utbytte av straffbare handlinger til å framstå lovlig. For at kriminelle skal kunne ha fordeler av ulovlig utbytte, må det integreres i den legale økonomien. Det er derfor viktig for lovbryteren å finne en måte å kontrollere utbyttet på uten at det vekker mistanke. Ofte gjøres dette ved enten å tilsløre midlenes opprinnelse, endre midlenes form eller ved å flytte utbyttet.

Hvitvaskingsloven pålegger banker å forhindre hvitvasking av penger. For at banken ikke skal bli en del av hvitvasking, må banken kjenne sine kunder. Det innebærer å kjenne kundens identitet og å forstå kundens transaksjoner. God kunnskap om kundene og deres bruk av finansielle tjenester er derfor påkrevd. Det betyr at vi må stille kundene noen spørsmål som kan oppleves som uvanlige. Banker er pålagt å stille spørsmål som avdekker kundens eller bedriftens bruk av finansielle tjenester. Vi må bl.a. kjenne til formålet med kundeforholdet. Både privatkunder, bedriftskunder, nye kunder og eksisterende kunder, må derfor være forberedt på at banken trenger mer informasjon enn de er vant med.

Vi arbeider aktivt med å redusere hvitvasking som et samfunnsproblem. Bankens rutiner baserer seg på antihvitvaskingsloven, med tilhørende forskrift og rundskriv fra Finanstilsynet. Formålet med rutinene er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger. Bankens hovedoppgaver er å ha god kundekontroll og registering, risikovurdering av alle kunder, løpende oppfølging av kundene, undersøke mistenkelige transaksjoner og kunder, samt rapportering til Økokrim.

Antihvitvaskingsansvarlig i banken har ansvar for:
 • Å etablere, vedlikeholde og følge opp bankens til enhver tid gjeldende rutiner iht. hvitvaskingsregelverket
 • Igangsetting og gjennomføring av risikovurdering av bankens virksomhet
 • Å rådgi og veilede kundebehandlere i gjennomføring av kundekontroll, samt ansvar for løpende oppfølging
 • Internopplæring
 • Rapportering av mistenkelige forhold (transaksjoner)
 • Administrasjon av AHV – overvåkningsklient
 • Administrasjon av prikker i System for AHV-Risk

Informasjonssikkerhet
Hovedmålet med informasjonssikkerhet er å sikre bankens informasjonssystemer mot misbruk, ødeleggelse og uberettiget innsyn. Samtidig må vi sikre tilgjengeligheten til våre systemer på en tilfredsstillende måte.

Bankens policy for informasjonssikkerhet og overordnede krav til sikringstiltak legges til grunn ved all bruk av datateknologi; behandling, lagring eller forsendelse av data eller informasjon. Forebygging mot sikkerhetsbrudd bidrar til at vi kan oppdage eventuelle brudd raskt og være i stand til å iverksette effektive mottiltak før bruddene kan få negative konsekvenser for våre kunder, for virksomheten eller for de ansatte. Det er tett samarbeid med Eika IT og Eika sikkerhet for å ha et oppdatert bilde av omverdenen og slik kunne ta nødvendige grep internt i banken og sammen med Eika. Alle brukere av Sandnes Sparebank sine IT-systemer plikter å sette seg inn i og følge bankens policy og tilhørende retningslinjer.

Personalpolitikk
Det er et grunnleggende prinsipp i bankens personalpolitikk at kvinner og menn skal ha like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og at karrieremulighetene skal være de samme. Videre skal alle ha like muligheter uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, legning, livssyn eller funksjonsevne.

Medarbeidertilfredshet
Det blir årlig foretatt en større medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte i banken. Formålet med undersøkelsen er å evaluere engasjement, motivasjon og tilfredshet. Sandnes Sparebank har vært gjennom en krevende omstilling den siste tiden, men likevel rapporteres det om høy generell medarbeiderengasjement og motivasjon.

Sandnes Sparebank er en IA-Bedrift
Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Banken er forpliktet til å:
 • Systematisk redusere psykiske og fysiske belastninger på arbeidsplassen.
 • Forebygge fravær gjennom tilrettelegging av arbeidet for den enkelte.
 • Følgje opp sykemeldte på en strukturert måte. Til dette har banken rutiner og kompetanse rundt sykefraværsoppfølging. Banken tilstreber at det skal være tett  kontakt mellom leder og den sykmeldte.
 • Legge til rette for at eldre arbeidstakere kan stå i jobb lengst mulig
 • Legge til rette for ansatte som ikke kan yte 100 prosent. Ha fokus på et godt arbeidsmiljø, trivsel og faktorer som motiverer våre medarbeidere til å gjøre en god jobb. Arbeidsplassen vår skal ideelt sett være helsefremmende, noe vi oppnår gjennom å sørge for at alle blir sett, hørt og involvert. Les mer om IA.

Bevisst bank
Sandnes Sparebank forurenser det ytre miljøet lite. Vi er likevel opptatt av å drive miljøvennlig og har gode retningslinjer for bruk og håndtering av papir, sortering og gjenvinning av elektronikk/IT-utstyr. Hovedbygget er bygget etter strenge miljøkrav og bruker lite energi på oppvarming.

Vi oppmuntrer flest mulig ansatte til å reise kollektivt eller sykle til og fra jobb, og sponser de ansattes transportutgifter til tog, buss og båt gjennom ordningen HjemJobbHjem. Hovedkontoret er plassert midt i Sandnes i et område av byen som er en bilfri sone. Det betyr at det ikke finnes parkeringsplasser tilknyttet bygget.

Sandnes Sparebank skal opptre som en ansvarlig innkjøper. Innkjøp skal gjennomføres slik at det bidrar til å redusere miljø- og klimabelastningen av varer og tjenester som anskaffes, og støtter opp under bankens engasjement innenfor miljø og bærekraft.

Som en alliansebank i Eika er det mange ansatte i banken som deltar på koordineringsmøter ukentlig. På disse møtene benyttes det som oftest videokonferanse, telefonkonferanse eller Skype. Med denne effektive måten møtene avvikles reduseres både bilbruk og antall flyreiser betraktelig.

Miljøvennlig produkt – Grønt Billån

Sandnes Sparebank ønsker å premiere kunder som gjør noe aktivt for et litt renere miljø. Derfor tilbyr banken lavere rente på Grønt Billån, et klima-lån som definerer en miljøvennlig bil slik også regjeringen og Europaparlamentet gjør.

Digital kommunikasjon
De fleste kunder mottar informasjon om kundeforhold og konti via mobilbank, nettbank, nettbank-postkasse, sms og e-post. Det arbeides kontinuerlig med å gjøre flere prosesser og kundeaktiviteter digitale.

Lenke til våre etiske retningslinjer