Bærekraft i Sandnes Sparebank

Bærekraft defineres som utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Disse utfordringene tar vi på alvor. Vi skal være en ansvarlig bank der denne rollen omfatter kunder, produkter og tjenester, medarbeidere, indre og ytre miljø, leverandører og samfunnet generelt.

Sandnes Sparebank skal alltid drives i tråd med gjeldende instrukser, lover og regler. Banken respekterer alle menneskerettigheter som beskrevet i De forente nasjoners ledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. I Sandnes Sparebank er det viktig at selskapene vi investerer i er i samsvar med samfunnets krav til sosiale og miljømessige forhold. Dette innebærer at selskapenes ledelse må ha evne og vilje til å gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse av kravene i et langsiktig perspektiv. Å tilby, love, gi eller kreve, enten direkte eller indirekte, bestikkelser og andre uønskede fordeler for å erverve og opprettholde oppdrag og andre uønskede fordeler, er uakseptabelt.

Ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis sikrer vi gjennom:
- Å integrere samfunnsansvar i alle forretningsprosesser
- Løpende arbeid med etikk, integritet og antikorrupsjon i møte med kunder, leverandører og andre
- Å jevnlig sikre at retningslinjene blir holdt og at de også er i tråd med de føringene som Finansdepartementet har lagt på Norges Bank i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland
- Jevnlig internkontroll

Last ned hele dokumentet