Innhold

Sparebankens rolle har lange tradisjoner i vårt samfunn. En sparebank har en viktig rolle som samfunnsaktør både for lokalt næringsliv og kundene i bankens nedslagsfelt. Å være en sparebank i Norge innebærer et vesentlig samfunnsansvar i seg selv. Sparebankenes forretningsmodell bygger på ansvarlig og lokal samfunnsutvikling, der overskuddet gis tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til samfunnsnyttig virksomhet.

Helt siden Sandnes Sparebank ble stiftet i 1875, har videreutvikling av det lokalsamfunnet vi er en del av vært sentralt i bankens daglige virke. Med lokalkunnskap og nærhet til kundene gjør vi vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko tar hensyn til vårt samfunnsansvar.

Bankens verdiskapning i 2016Sum verdiskapning
2016, tall i tusen kr
Medarbeidere (personalkostnader)  121.714
Forbruk av varer og tjenester *  153.222
Staten (skattekostanad + avgifter)  59.894
Avsatt utbytte til egenkapitalbeviseier  28.769
 Avsatt til gavefond  15.270
Tilbakeholdt i virksomheten  127.429
Sum distribuert verdiskapning **  506.298

* Andre driftskostnader + avskrivninger / nedskrivninger
** Nett inntekter (nett renteinntekter + sum andre driftsinntekter) - (nedskrivninger og tap på utlån og garantier + nedskriving eiendeler i overtatte engasjementer).